Вести

Дата на обајава 26.09.2022

Одлука

Tender Digital and integrated marketing acitivties 26.09.2022

Invitation NOVA SOLUTIONS Bitola

Invitation DIGITRON skopje

Invitation IDEA LAB Skopje

Дата на обајава 19.09.2022

Одлука за јавна набавка

Tender dossier Works contract Adrenaline park

Invitation to tender SKIPI Bitola

Invitation to tender LU-MAT KOM DOOEL Prilep

Invitation to tender BALKAN – NET LOGISTIK Bitola

Дата на обајава 18.07.2022

Почитувани,

Во прилог ви ги доставуваме упатствата за учество на јавниот повик за  Откуп на боровинки за 2022 г.

Јавен повик за откуп на боровинки – 2022

Барање за откуп на боровинки – 2022

Договор за откуп на боровинки – 2022 г.

НП Пелистер

Дата на обајава 30.06.2022

  Оглас за ангажирање на консултант за примпрема на тендери на Јавната установа Национален парк – Пелистер, со улога на партнер во проектот „Авантура преку границите“ со акроним – adventTour

ЈАВЕН ОГЛАС-аdven TOUR-1 (1)

ЈАВЕН ОГЛАС-аdven TOUR-2 (1)

Дата на обајава 27.05.2022

Одлука –  Оглас за ангажирање локални проектни консултанти како поддршка на Јавната установа Национален парк – Пелистер, со улога на партнер во проектот „Авантура преку границите“ со акроним – adventTour

Одлука –  Оглас за ангажирање локални проектни консултанти како поддршка на Јавната установа Национален парк – Пелистер

Оглас за регрутирање локални консултанти на проект advenTOUR

Terms of Reference Communication Assistant last updates 25.05.2022 final 1

Terms of Reference Finance Manager last updates 25.05.2022 final 1

Одлука-advenTOUR 25.05

ЈАВЕН ОГЛАС 25-05-2022-1

ЈАВЕН ОГЛАС 25-05-2022-2

Дата на обајава 26.05.2022

На 20.05.2022 г се одржа т.н. Kick off или стартен состанок за проектот АдвенТУР во Солун во просториите на

Водечкиот партнер YMCA.

На состанокот беа договорени следните чекори за реализација на проектните активности,со кои ќе се создаде Авантуристички парк,ќе се креираат нови туристички производи и ќе се вработат повеќе лица.

 

Дата на обајава 29.04.2022

Јавен оглас за ангажирање локален проектен консултант

Terms of reference for Project Manager_PREVENT

Одлука – оглас за ангажирање локален проектен консултант PREVENT

Дата на обајава 29.03.2022

Јавен оглас за ангажирање локален проектен консултант

Terms of reference – Project Manager

Одлука – оглас за ангажирање локален проектен консултант

Дата на обајава 11.03.2022
Оглас – за ангажирање локални проектни консултанти како поддршка на Јавната установа Национален парк – Пелистер, со улога на партнер во проектот „Авантура преку границите“ со акроним – adventTour 

                                                                                 

Дата на обајава 11.03.2022

Одлука –  Оглас за ангажирање локални проектни консултанти како поддршка на Јавната установа Национален парк – Пелистер, со улога на партнер во проектот „Авантура преку границите“ со акроним – adventTour 

                                                                                                           

Terms of Reference for Project Manager advenTOUR Project

Terms of Reference for Finance Manager advenTOUR Project

Terms of Reference for Communication Assistant advenTOUR Project

Дата на обајава 11.03.2022

Announcement for recuitment of local project consultants in support of the Public Institution National Park-Pelister with its role of partner in the project ‘Adventure across borders’ with the acronym-advenTOUR