News

Publish date 18.07.2022

Почитувани,

Во прилог ви ги доставуваме упатствата за учество на јавниот повик за  Откуп на боровинки за 2022 г.

Јавен повик за откуп на боровинки – 2022

Барање за откуп на боровинки – 2022

Договор за откуп на боровинки – 2022 г.

НП Пелистер

Publish date 30.06.2022

Announcement for recruitment of  consultants in support of the Public Institution National Park-Pelister with its role of partner in the project ‘Adventure across borders’ with the acronym-advenTOUR

ЈАВЕН ОГЛАС-аdven TOUR-1 (1)

ЈАВЕН ОГЛАС-аdven TOUR-2 (1)

Publish date 27.05.2022

Announcement for recruitment of local project consultants in support of the Public Institution National Park-Pelister with its role of partner in the project ‘Adventure across borders’ with the acronym-advenTOUR

Announcement for recruitment of local project consultants advenTOUR

Terms of Reference Communication Assistant last updates 25.05.2022 final 1

Terms of Reference Finance Manager last updates 25.05.2022 final 1

Due to the visibility of the documents, documents that are legible and visible are attached

Verification(anaucment)1

Verification(anaucment)2

Publish date 26.05.2022

На 20.05.2022 г се одржа т.н. Kick off или стартен состанок за проектот АдвенТУР во Солун во просториите на

Водечкиот партнер YMCA.

На состанокот беа договорени следните чекори за реализација на проектните активности,со кои ќе се создаде Авантуристички парк,ќе се креираат нови туристички производи и ќе се вработат повеќе лица.

Publish date 29.04.2022

Public Announcement for recruitment of local project consultant PREVENT 

Terms of reference for Project Manager_PREVENT

Јавен оглас за ангажирање локален проектен консултант  PREVENT

Publish date 29.03.2022

Public Announcement for recruitment of local project consultant

Terms of reference – Project Manager

Одлука – оглас за ангажирање локален проектен консултант

Publish date 11.03.2022

Announcement for recuitment of local project consultants in support of the Public Institution National Park-Pelister with its role of partner in the project ‘Adventure across borders’ with the acronym-advenTOUR 

                                                                                   

Publish date 11.03.2022

Одлука –  Оглас за ангажирање локални проектни консултанти како поддршка на Јавната установа Национален парк – Пелистер, со улога на партнер во проектот „Авантура преку границите“ со акроним – adventTour 

                                                                                                           

Terms of Reference for Project Manager advenTOUR Project

Terms of Reference for Finance Manager advenTOUR Project

Terms of Reference for Communication Assistant advenTOUR Project

Оглас – за ангажирање локални проектни консултанти како поддршка на Јавната установа Национален парк – Пелистер, со улога на партнер во проектот „Авантура преку границите“ со акроним – adventTour