Lajme

Дата на обајава 26.05.2022

На 20.05.2022 г се одржа т.н. Kick off или стартен состанок за проектот АдвенТУР во Солун во просториите на

Водечкиот партнер YMCA.

На состанокот беа договорени следните чекори за реализација на проектните активности,со кои ќе се создаде Авантуристички парк,ќе се креираат нови туристички производи и ќе се вработат повеќе лица.