Фауна

Највпечатливи одлики на фауната во Националниот парк Пелистер се нејзината разновидност и хетерогеност, како и присуството на голем број реликтни и ендемични видови. Ендемичните видови се главно регистрирани кај без’рбетните групи на организми. 

Копнената (Терестичната) без’рбетна фауна на Пелистер покажува присуство на вкупно 288 таксони, кои припаѓаат на вкупно 10 групи без’рбетници.

Од без’рбетните организми, во малото глацијално езеро “Мало Езеро” се среќава една раскошна популација од вилинското ракче Chirocephalus diaphanus carinatus, кое претставува балкански реликтно-ендемичен таксон.

Исклучиво во големото глацијално езеро “Големо Езеро” живее амфиподното ракче Niphragus pancici peristericus, пелистерски ендемит, досега регистриран само во ова езеро.

Само во водите на овие две глацијални езера, се среќава харпактикоидното ракче Arcticocampus macedonicus, пелистерски ендемичен вид.

Во изворишните води на НП Пелистер, на надморска височина меѓу 1600 и 2200 м живеат два пелистерски реликтно-ендемични видови на остракоди: (Iliodromus peristericus и Eucypris diebeli).

Во планинските потоци и реки на Националниот парк исто така се присутни реликтно-ендемични фаунистички елементи. Од Магаревска Река е опишана Mакедонската ендемична плекоптера Nemoura peristeri.

Низ шумскиот и високопланинскиот појас присутни се повеќе пелистерски ендемични видови како што се: пелистерската стоногалка (Brachydesmus peristerensis); тврдокрилните инсекти: (Alpaeus macedonica, Cychrus attenuatus peristericus, Duvaliotes peristericus, Platyduvalius macedonicus, Trechus hajeki), ноќната пеперутка (Hadena clara macedonica) и малите пеперутки: (Scythris crypta и Scythris similis).

 

Кај ‘рбетниците на Пелистер, покрај 2 видови на риба, констатирано е присуство на 12 видови водоземци, 16 вида влекачи, или 50% или од диверзитетот на влекачи во РС Македонија, 116 видови птици, од кои 5 се исчезнати и 47 видови на цицачи.

                                                                  Во рамките на Националниот Парк застапени се два видови на пастрмка. Исклучиво во горниот тек на реките Сапунџица, Злокуќанска и Ротинска река живее поточната пастрмка (Salmo pelagonicus), а во Брајчинска река живее пелистерската пастрмка (Salmo peristericus) коипретставуват пелистерски ендемични видови.

Високопланинскиот појас на Пелистер го населува специфична фауна. која претставува мозаик од реликтни медитерански високопланински елементи, потоа бореални, аркто-алпински и степски фаунистички елементи. Највнечатлив вид во овој појас претставува балканската дивокоза (Rupicapra rupicapra balcanica).

                   

Од птиците, карактеристични видови за овој појас се: црвеноклуната галка (Pyrrhocorax pyrrhochorax), скалестиот дрозд (Monticola saxatilis), белогушестиот дрозд (Turdus torquatus) и еребицата камењарка (Alectoris graeca).

Четири таксони од цицачите, за прв пат се опишани од локалитети во рамките на Националниот парк: Балкански слеп крт (Talpa caeca beaucournii), типичен жител на моликовите шуми. Балкански крт (Talpa stankovici), опишан врз основа на примероци собрани од планинските ливади во Националниот парк. Овој вид е регистриран како македонски – субендемит, затоа што се среќава делумно и во пограничните подрачја на Грција и Албанија.

Македонска лисеста полјанка (Clethrionomys glareolus makedonicus),за прв пат регистрирана и опишана од листопадните и мешани шуми на Пелистер, исто така претставува македонски ендемит. Македонска полјанка (Microtus felteni), опишана од моликовите шуми на Пелистер, претставува македонски ендемит, бидејќи досега е регистрирана само на планините во Западна Македонија.

                   

Во шумскиот појас од Националниот Парк најкарактеристични претставници на ‘рбетниците се:

 • шарен дождовник (Saiamandra salamandra),
 • македонски мрморец (Trituruis carnifex macedonicus),
 • шумска жаба (Rana dalmatina),
 • поточна жаба (Rana graeca),
 • гаталинка (Hyla аrharea),
 • ридска желка (Testudo hermanni),
 • ескулапов смок (Elaphe longissima),
 • планински смок (Coronella austriaca),
 • шумска шљука (Scolopax rusticola),
 • лештарка (Bonasa bonasia), 
 • буф (Bubo bubo),
 • шумска утка (Strix aluco),
 • ноќна ластовица (Caprimulgus europaeus),
 • црн клукајдрвец (Dryocopus martius),
 • зелен клукајдрвец (Picus viridis),
 • јастреб кокошкар (Accipiter gentilis),
 • скалест орел (Aquilla chrysaetos),
 • еж (Erinaceus concolor),
 • верверица (Sciurus vulgaria),
 • полв лешникар (Muscardinus avellanarius),
 • шумски полв (Dryomys nitedula),
 • обичен полв (Glis glis),
 • зајак (Lepus europaeus),
 • куна белка (Martes foina),
 • јазовец (Meles meles),
 • лисица (Vulpes vulpes),
 • дива мачка (Felis silvestris),
 • балкански рис (Lynx lynx martinoi),
 • волк (Canis lupus),
 • кафеава мечка (Ursus arctos),
 • дива свиња (Sus scrofa),
 • обичен елен (Cervus elaphus), и
 • срна (Capreolus capreolus)