Даб цер – Quercus cerris

Даб цер – Quercus cerris

Даб цер – Quercus cerris е најзастапен вид на дабово дрво на Пелистер од неколкуте видови на даб кои тука постојат. Ареалот му се протега од Шпанија и до Мала Азија. Церот е долговечен вид и може да доживее до 200 години. Достигнува висина од 30 до 35 метра и дебелина на стеблото од 1,3 м. Има дебела мртва кора која е темносива и сјаен лист со интензивна зелена боја. Плодот е желад, долг околу 4 см и широк околу 2 см.  До 1/3 или 1/2 е покриен со капа (купула). Купулата е покриена со кожести стипули (шубареста).