Растителни видови од меѓународно значење

Растителни видови од меѓународно значење

Видови на Пелистер кои се наоѓаат на Светската црвена листа на загрозени видови (IUCN Red List of threatened species, 1998): 

 • Alkanna pulmonaria
 • Centaurea deustiformis
 • Dianthus myrtinervius
 • Fritillaria gussichiae
 • Malus Florenthina
 • Pedicularis limnogena
 • Pinus peuce
 • Sempervivum octopodes
 • Viola eimia

Вид кој го има на Бернската конвенција (Bern Convention Annex I); Хабитат директивата (Habitat directives, Annex II b, Annex IV b):   Buxbaumia viridis

CORINE вид: Crocus pelistericus (MK)

Видови кои можат да се најдат на Балканскиот полуостров и Европа, а на територијата на РС Македонија единствено се развиваат на Пелистер:

 • Dianthus stenopetalus,
 • Tozzia alpine subsp. Carpatica
 • Viola parvula