Speciet bimore me rëndësi ndërkombëtare

Speciet bimore me rëndësi ndërkombëtare

Speciet në Pelister në listën e kuqe botërore të specieve të kërcënuara (Lista e Kuqe e IUCN e specieve të kërcënuara, 1998):

 • Alkanna pulmonaria
 • Centaurea deustiformis
 • Dianthus myrtinervius
 • Fritillaria gussichiae
 • Malus Florenthina
 • Pedicularis limnogena
 • Pinus peuce
 • Sempervivum octopodes
 • Viola eimia

 

Speciet e gjetura në Aneksin I të Konventës së Bernës; Direktivat e habitatit (Shtojca II b, Shtojca IV b): Buxbaumia viridis.

CORINE: Crocus pelistericus (MK)

Llojet që mund të gjenden në Gadishullin Ballkanik dhe Evropë, dhe në territorin e Maqedonisë zhvillohen vetëm në Pelister:

 • Dianthus stenopetalus,
 • Tozzia alpine subsp. Carpatica
 • Viola parvula