Габи

Габи

Диверзитетот на габите во подрачјето на НП „Пелистер” сега брои 760 вида на габи, од кои 485 вида се териколни (од кои 2 подземни), а 275 се лигниколни. Габите на Пелистер се предмет на долгогодишни теренски истражувања во различни сезони. При последните теренски истражувања во месец јули 2019, беа регистрирани дополнителни, 41 вид габи.

Најголемиот број видови (676) припаѓаат на столпчестите габи (тип Basidiomycota), систематизирани во педесетина различни фамилии, 80 вида припаѓаат на торбестите габи (тип Ascomycota) и 4 вида на слузавите габи (тип Myxomycota од Protozoa). Bo однос на таксономската припадност најголем дел од видовите припаѓаат на фамилите Russulaceae, Mycenaceae, Tricholomataceae и Meruliaceae од типот Basidiomycota.

Од лишаите се познати 27 вида кои припаѓаат на типот Ascomycota.

Најголем дел од податоците потекнуваат од моликовите шуми (431), во буковите шуми се собрани 78 вида, во буково-еловите шуми 36 вида, во крајречните шуми и појаси од евли, врби и тополи се констатирани 18 вида, во дабовите шуми 17 вида, а во боровите и смрчините насади 24 вида.

Во мешаните листопадни и зимзелени шуми се забележани 37 вида. Надвор од шумските екосистеми, на ливади и пасишта се собрани 38 вида. Од лигниколните габи, најголем дел се собрани на молика (79), бука (60) и ела (59), додека на даб се собрани 11 вида, а на останатите супстрати се собрани помал број видови. Што се однесува до јадливоста на габите присутни на Пелистер, триесетина вида можат да е користат за исхрана, додека десетина вида се отровни.

           

Од конзумните видови најпознати се: Amanita caesarea, А. rubescens, Armillaria mellea, Boletus edulis, B. pinophilus, B. aereus, B. aestivalis, Macrolepiota procera, Marasmius oreades, Cantharellus cibarius, Craterellus cornucopioides, Pleurotus ostreatus, Hydnum repandum, Russula cyanoxantha u др.

             

Вргањите (Boletus edulis, B. pinophilus, B. aereus, B. aestivalis), јајчарката (Amanita caesarea), ливадарката (Marasmius oreades), црната труба (Craterellus cornucopioides), жолтото еже (Hydnum repandum) и лисичарката (Cantharellus cibarius) ce комерцијални видови габи и се собираат од локалното население.

               

Од отровните видови значајно е да се споменат: Amanita pantherina, А. phalloides, А. muscaria, А. junquillea, Coprinellus micaceus, Cortinarius sanguineus, Galerina marginata, Russula emetica, Stropharia coronilla, lnocybe geophylla u др. Конзумирање на видови од родовите Amanita, Galerina и lnocybe може да доведе до смрт.