Вилински коњчиња

Вилински коњчиња

Вилински коњчиња (Odonata)

Согласно литературните податоци и досегашните наоди, на Пелистер се регистрирани 22 вида на вилински коњчиња. Од наведените видови во подолната Табела, кои припаѓаат кон 8 фамилии, има типични реофилни претставници, како тие од фамилијата Cordulegastridae u Gomphidae. Ларвените форми од овие претставници се врзани за спефицични хабитати од речното корито, се осетливи на промени во животната средина и затоа претставуваат индикатори за состојбата со речните екоситеми.

Најчесто се среќаваат во делови од реката, со побавен тек, со песокливо каменито дно и релативно добро развиена акватична вегетација. Останатите видови се сретнуваат во стоечки водни тела (околу глацијалните езера, блата, заблатени места покрај речното корито, бари или влажни ливади), како и бавно течеки води. Такви се претстваниците од фамилиите Calopterygidae, Lestidae, Coenagrionidae, Platycnemidae, Aeschnidae u Libellulidae.

 

List of registred Dragonflies and Damselflies (Odonata) at Territory of Pelister

Familly

          Taxa

Calopterygidae 1 Calopteryx virgo festiva
 

Lestidae

2 Lestes dryas
3 Lestes barbarus
4 Sympecma fusca
 

 

 

Coenagrionidae

5 Pyrrhosoma nymphula
6 Ischnura elegans
7 Ischnura pumilio
8 Enallagma cyathigerum
9 Coenagrion ornatum
10 Coenagrion puella
11 Erythromma viridulum
Platycnemidae 12 Platycnemis pennipes
Aeschnidae 13 Anax imperator
Cordulegastridae 14 Cordulegaster heros
15 Cordulegaster bidentata
Gomphidae 16 Gomphus vulgatissimus
 

 

Libellulidae

17 Libellula depressa
18 Ortetrum brunneum
19 Ortetrum ramburi
20 Sympetrum fonscolombii
21 Sympetrum striolatum
22 Crocothemis erythraea