Pilivesa

Pilivesa

Pilivesa (Odonata)

Sipas të dhënave nga literatura dhe kërkimeve të deritanishme, në Pelister janë regjistruar 22 lloje pilivesash. Nga speciet e listuara në tabelën e mëposhtme, të cilat i përkasin 8 familjeve, ka përfaqësues tipikë retofilikë, siç janë ata të familjes Cordulegastridae dhe Gomphidae. Format larvë të këtyre përfaqësuesve janë të lidhur me habitatet specifike të shtratit të lumenjve, janë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve në mjedis dhe për këtë arsye janë tregues të gjendjes së ekosistemeve së lumenjve.

Ato gjenden më shpesh në pjesë të lumit, me një rrjedhë më të ngadaltë, me një fund ranor shkëmbor dhe bimësi ujore relativisht të zhvilluar. Specie të tjera gjenden në ujrat e qeta (rreth liqeneve akullnajore, kënetave, kënetave përgjatë shtratit të lumenjve, pellgje apo livadhe të lagështa), si dhe ujëra me rrjedhë të ngadaltë. Të tillë janë përfaqësuesit e familjeve Calopterygidae, Lestidae, Coenagrionidae, Platycnemidae, Aeschnidae dhe Libellulidae.

Lista e Pilivesave dhe Odonata të regjistruara në Territorin e Pelisterit:

Familly                   Taxa

Calopterygidae

1            Calopteryx virgo festiva

Lestidae

2              Lestes dryas

3              Lestes barbarus

4              Sympecma fusca

Coenagrionidae

5              Pyrrhosoma nymphula

6              Ischnura elegans

7              Ischnura pumilio

8              Enallagma cyathigerum

9              Coenagrion ornatum

10           Coenagrion puella

11           Erythromma viridulum

Platycnemidae

12           Platycnemis pennipes

Aeschnidae

13           Anax imperator

Cordulegastridae

14           Cordulegaster heros

15           Cordulegaster bidentata

Gomphidae

16           Gomphus vulgatissimus

Libellulidae

17           Libellula depressa

18           Ortetrum brunneum

19           Ortetrum ramburi

20           Sympetrum fonscolombii

21           Sympetrum striolatum

22           Crocothemis erythraea