Цркви на Преспанска страна од НП Пелистер

Цркви на Преспанска страна од НП Пелистер

Цркви на Преспанска страна од НП Пелистер

 

               

На преспанската страна Баба Планина и НП Пелистер, покрај Црквата Св. Ѓорѓи во село Курбиново, по своето значење се издвојува и Сливничкиот Манастир – односно Манастирката црква „Рождество на Пресвета Богородица“ која била изградена и зографисана во 1607 година. Овде треба да се спомене и Брајчинскиот манастир, кој се наоѓа околу 500 метри источно од село Брајчино, со црквата „Св. Петка“.

             

 

           

Цркви и манастири во, и околу НП Пелистер на страната на Преспа (Ресен):

Долно Дупени – Св. Богородица и Св. Атанас

Љубојно – Св. Петар и Павле, и Св. Јован

Брајчино – Св. Никола и Св. Петка

Сливница – Манастир – Св. Богородица

Штрбово – Св. Атанас

Крани – Св. Ѓорѓи

Курбиново – Св. Ѓорѓи

Грнчари – Св. Илија

Подмочани – Св. Ѓорѓи, и Св. Петар и Павле

Арвати – Св. Архангел Михаил

Рајчица – Св. Никола