Езера

Езера

Од хидрографските појави во Националниот парк „Пелистер” посебно значајни се глацијалните езера. Василевски (2005) евидентира и дава детални податоци за 8 планински езера, од кои 3 постојани, 3 периодични и 2 повремени. Според истиот автор, во зависност од факторите кои довеле до создавање на нивните базени, овие езера можат да се поделат на: ерозивни, акумулативни и комбинирани. Во групата на постојани езера се вбројуваат Големото и Малото Пелистерско Езеро  и Димитровото Езеро.

       

Во периодични езера се вбројуваат: Орловото Езеро, езерото „8″ и езерото Болници. Овие езера имаат вода во своите езерски базени само за време на влажниот период од годината, додека за време на сушниот период нивните базени се потполно суви и безводни. Во групата на повремени езера се вброени двете помали езера што се наоѓаат јужно од езерото Болници, односно јужно од Големото Пелистерско Езеро. Овие езера вода во своите базени имаат само за време на интензивното топење на снегот и снежниците во текот на пролетта и за време на појава на интензивни врнежи од дожд.