Копнената без’рбетна фауна

Копнената без’рбетна фауна

Копнената (Терестичната) без’рбетна фауна на Пелистер покажува присуство на вкупно 288 таксони, кои припаѓаат на вкупно 10 групи без’рбетници

 

Со најголем број таксони се издвојуваат редовите:

Coleoptera – Тврдокрилци – Beetles (130 видови)

                   

                     

 

Orthoptera – Правокрилците – Grasshoppers, Locusts and Crickets (107 taxa). Фауната на правокрилците е релативно добро проучена на територијата на Пелистер и истата е претставена од вкупно 107 видови од 11 фамилии.

                     

Со најголем диверзитет се издвојуваат фамилиите (во кои спаѓаат и скакулците, штурците и сл. видови): Acrididae , Tettigonidae, Tridactylidae u Phaneropteridae што може да се види на сликата подолу:

                   

 

 

                     

 

Diptera: Chironomidae – Двокрилици: Муви, Комарци, Штркли… True flies: Flies, Mosquitoes, Storks… (35) u 

                           

Gastropoda – Полжави и копнени мекотели – Snails and Slugs (Land Slugs) на пелистер има 30 вида. Полжави те и копнените мекотели на Пелистер сe релативно добро проучена од фаунистички аспект и се претставена од 16 фамипии со вкупно 30 таксони. Dedov (2012) опиша нов и редок вид на lосuѕ typicus за Пелистер:  Vestia lazarovii sp. n. во локапитетот Копанки, на 1639 м н.в., примерокот е пронајден под мртви стебпа во екотон на борова шума (Pinus peuce). Истиот вид е евидентиран и на локапитетот Палиснопје. На сликата е дадебо видово разнообразие на гастроподната фауна од Националниот парк Пелистер.

 

                   

Кај следните таксони е евидентирано присуство само од по 1 до 5 видови:

Hymenoptera – Опнокрилци – Sawflies, Wasps, Bees, and Ants,

Homoptera – Едрнаквокрилци – Homoptera include the aphids, scale insects, cicadas, and leafhoppers,

Heteroptera –  universally named “bugs”

Dermaptera –  Earwigs

Opiliones – Сенокосци – Harvesters, or Daddy longlegs   u

Psocoptera – Книшки вошки – Booklice, barklice or barkflies.

Постојат фаунистички податоци за опилионите (Opiliones), книшките вошки (Psocoptera), уволажите (Dermaptera), еднаквокрилци (Homoptera), полу-тврдокрипци (Heteroptera) u ципокрилци (Hymenoptera), но истите се оскудни и ниту приближно не ја покажуваат реалната состојбата на нивното видово разнообразие.