Без’рбетници

Без’рбетници

Без’рбетниците се животни кои ниту поседуваат ниту развиваат вертебрална колона (попозната како ‘рбет).

Познати примери на без’рбетници вклучуваат членконоги (инсекти, пајаци, ракови и стоногалки), мекотели (хитони, полжави, школки, лигњи и октоподи), анелиди (земјени црви и пијавици), и канидари (хидри, медузи, актинии и корали).

 

Број на постојни видови

Досега најголем број на опишани без’рбетници се инсектите. Следната табела го наведува бројот на опишани постојни видови за најголемите групи без’рбетници.

IUCN проценува дека се опишани само 66.177 од постојните ‘рбетни видови, што значи дека над 95% од опишаните животински видови во светот се без’рбетници.

 

 

Безрбетната фауна на Пелистер се состои од копнената (Терестрична) без’рбетна фауна и од водните макро-инвертебрати кои живеат на Пелистер.

  1. Копнената (Терестичната) без’рбетна фауна на Пелистер покажува присуство на вкупно 288 таксони, кои припаѓаат на вкупно 10 групи без’рбетници. Со најголем број таксони се издвојуваат редовите: Coleoptera – Тврдокрилци(130),  Orthoptera – Правокрилци(107), Diptera: Chironomidae – Двокрилици: Комарци-ѕвонарки (35) u  Gastropoda – Полжави  (30) вида. Кај следните таксони е евидентирано присуство само од по 1 до 5 видови: Hymenoptera – Опнокрилци, Homoptera – Едрнаквокрилци,  Heteroptera, Dermaptera, Opiliones – Сенокосци u Psocoptera – Книшки вошки.
  2. Водната без’рбетна фауна на Пелистер, според досегашните истражувања,  е утврдена на вкупен број од 211 таксони, распоредени во 13 групи акватични црви, пијавици, мекотели, ракчиња и акватични инсекти. Водните молци се присутни со бројка од 53 таксони (Trichoptera), и кај нив  доминира фамилијата Limnephilidae (23 таксони).  На Пелистер е присутно и големо е разнобразието на двокрилците (Diptera, 40 таксони), пролетниците (Plecoptera, 39 таксони), како и акватичните прстенести црви (Oligochaeta, 28 таксони). Еднодневките (Ephemeroptera) на подрачјето на Пелистер се познати  со само 14 вида. Кон целокупната биолошка разновидност во НП „Пелистер” значително придонесуваат и раковите (Crustacea, 9 видови).  Пијавиците (Hirudinea, пет видови), акватичните полжави и полутврдокрилците (Crustacea u Hemiptera, 4 видови) и планариите (Turbellaria, два вида) по застапеност се после раковите.