Влекачи

Влекачи

Првите податоци за влекачите на планината баба датираат уште од 1920-те (Doflein 1921) каде се пишува за присуството на Планински гуштер (Lacerta agilis). Поновите податоци се објавени во период од 2004-2016, во кои се наведуваат видовите: Ријачка (Ablepharus kitaibelii), Планински гуштер (Lacerta agilis), Голем зелен гуштер (Lacerta trilineata), Зелен гуштер (Lacerta viridis) u Шарка (Vipera berus).

                   

Sterijovski et аl. (2014) ги потврдуваат сите податоци до тогаш објавени и наведува шест нови видови влекачи во рамките на паркот: спепок (Anguis fragilis), Планински смок (Coronella austriaca), Белоушка (Natrix natrix), Рибарка (Natrix tessellata), Ѕиден ryштер (Podarcis muralis), Шумски смок (Zamenis longissimus). Во извештајот за “Strengthening the capacities for implementation of Natura 2000 in Macedonia” (2016) се наведува и видот Ридска желка (Testudo hermanni).

                 

Од вкупно 32 вида влекачи во Република Северна Македонија (Sterijovski et а1. 2014), според објавените литературни податоци и теренски истражувања спроведени во 2019 година во НП Пелистер е потврдено присуството на 16 вида, или 50% од националниот диверзитет на оваа класа. Од литературните податоци како и од истражувањата спроведени во 2019 година, за НП Пелистер беше компилирана база за 15 вида влекачи.

                 

16-иот вид е ливадската ryштерица (Podarcis tauricus) според Micevski (2004). Ливадската ryштерица е стеновалентен вид кој живее во тревести живеалишта на висина до 1200 мнв.