Почвено-климатски-вегетациски зони

Почвено-климатски-вегетациски зони

Националниот парк Пелистер се протега на надморска височина од 880 – 2601 m. Според методологијата на Филиповски, Ризовски и Ристески, (1996) во Паркот се јавуваат неколку поч вено-климатско-вегетациски подрачја:

• ладно континентално ЛК (880-1100 m. н. в.), средно 1010 m. н. в.;
• подгорско континентално ПК (1100-1300 m. т н.в.), средно 1200 m н.в;
• горско конти нентал но ГК (1300-1650 m. н. в.), средно 1475 m. н. в.;
• субалпско планинско СП (1650-2250 m .н.в.), средно 1950 т m. н.в. и
• алпско планинско АП (2250-2601 m.н.в.), средно 2425 m. н.в
Во субалпското подрачје просечна негативна температура се јавува и во месец март, а пак во алпското, во месеците март и ноември.