Инфо-центар – Цапарска Пресека – Голема Ливада – Магарево

Инфо-центар – Цапарска Пресека – Голема Ливада – Магарево

Велосипедска патека: Инфо-центар – Цапарска Пресека – Голема Ливада – село Магарево

 

                                           

Висина: Инфо-центар – 1.350 м., Цапарска Пресека – 1,527 м., Голема Ливада – 1,181 м., Магарево – 1,105 м.

Вкупната должина на патеката е околу 15 км.  Оддалеченоста на  Инфо-центарот до Цапарска Пресека е 9 км. Таа е тешка патека за велосипедизам.

                         

– Патеката може да се вози и во обратна насока:  село Магарево – Golema Livada – Цапарска Пресека – Инфо-центар – село Магарево.