Поставување на фото-замки во Националниот парк Пелистер, локација Вртушка

Поставување на фото-замки во Националниот парк Пелистер, локација Вртушка

Поставување на фото-замки во Националниот парк Пелистер, локација Вртушка