Теренска обука за вработените од НП Пелистер

Теренска обука за вработените од НП Пелистер

🌲Теренска обука за вработените од НП Пелистер за усогласување на практиките за управување со шумите пропишани во шумските планови за шумската единица “Вртешка” со Планот за управување со НП Пелистер.
🌲Посебна цел на оваа обука е примената на современи практики за ревитализација на шумски насад од изданково во природно генеративно потекло.
🌲Обуката ја спроведуваат проф. Николчо Велковски од Факултетот за шумарски науки, пејсажна архитектура и екоинжинеринг “ХАНС ЕМ” и проф. Славчо Христовски од ПМФ-Институт за биологија.