Мониторинг активностии

Мониторинг активностии

Мониторинг активности 🐻
Активноста е во рамките на проектот “Оперативен план 2021-2023”, финансиран од фондацијта Prespa Ohrid Nature Trust – PONT
Prespa Ohrid Nature Trust – PONT
Министерство за животна средина и ПП / Ministria e Mjedisit Jetësor dhe PH