Едукацијата е овозможена благодарение на фондацијата ПОНТ/PONT (Prespa Ohrid Nature Trust)

Едукацијата е овозможена благодарение на фондацијата ПОНТ/PONT (Prespa Ohrid Nature Trust)

🍂Учениците од ОУ Гоце Делчев во посета на НП Пелистер🍂
👉 Националниот парк Пелистер е посветен на еколошка едукација и подигање на јавната свест за заштита на природата, развивање на позитивни еколошки практики и однесување во природа 👈
🍀Учениците имаа можност да стекнат вештини во критичко размислување и тимска работа кои им се потребни да се поврзат со природата. Едукацијата е овозможена благодарение на фондацијата ПОНТ/PONT (Prespa Ohrid Nature Trust) 🍀
Prespa Ohrid Nature Trust – PONT
Министерство за животна средина и ПП / Ministria e Mjedisit Jetësor dhe PH
💚Благодарност до тимот од ОУ Гоце Делчев Битола💚