Денес е извршено потсејување со елово семе во локалитетите Пелистер и Вртушка5