За проектот

Проектот е единствен и иновативен по својата суштина преку промовирање на природното наследство преку развој на заедничка мапа на патот за природното наследство и поврзување со туристичките производи во близина на заштитеното подрачје „Пелистер“. Од територијална и системска гледна точка има важна улога во стратегиите на државата и општинскиот развој