Granitët e malit Baba

Granitët e malit Baba

Në shtrirjen e gjerë të PK “Pelister”, zona më e madhe është e mbuluar nga shkëmbinjtë e argjilës Paleozoike. Ato kanë një përbërje lithologjike të larmishme, dhe sipas hartës themelore gjeologjike 1: 100000, Rethet e Manastirit dhe e Florinës dallohen këtu: një seri shalle kuarci-serikiti dhe jeshile dhe një seri phyllitoid. Për më tepër, një zonë e konsiderueshme është e zënë nga shkëmbinj granitoidë, të cilët janë gjithashtu të epokës Paleozoike. Granitët formojnë bërthamën e ndezur të malit Baba në formën e një trupi të madh ndezës – batolit. Masa e granitit është e zgjatur në drejtimin veri – jug, me prishje përgjatë gjithë gjatësisë së malit, dhe gjerësia është nga 5 deri në 10 km.

Përveç Paleozoikut, si një përbërës i dytë themelor stratigrafik në pjesën e PK “Pelister” janë formacionet Triasike, të cilat janë dukshëm më pak të pranishme.