Llojet e bimëve endemike dhe të rralla

Llojet e bimëve endemike dhe të rralla

Në Parkun Kombëtar Pelister ekzistojnë një numër specie floristike që kanë domethënie ndërkombëtare (speciet e Listës së Kuqe Botërore dhe Evropiane të Specieve të Rrezikuara, specie të mbrojtura nga Konventa e Bernës, Direktivat e Habitatit të BE-së, CORINE – specie, etj.

           

Në PK Pelister janë regjistruar disa taksonomi që kanë origjinë nga pjesë të tjera të Gadishullit Ballkanik dhe Evropë, dhe në territorin e R. Maqedonisë zhvillohen vetëm në këtë mal, siç janë: Dianthus stenopetalus, Tozzia alpine subsp. Carpatica, Viola parvula…

Endemitë lokale (locus Classicus) ose nëndememitë – Në Parkun Kombëtar Pelister për herë të parë u zbuluan dhe u përshkruan si të reja për shkencën mbi 15 taksone nga grupi i bimëve të lulëzuar, d.m.th. kanë vendet e tyre klasike (Locus Classicus), siç janë: Alchemilla peristerica, Dianthus myrtinervius, Crocus pelistericus, Octopodes Sempervivum.