Mbështetje financiare nga fondi i natyrës Prespa – Ohër (PONT) për blerjen e uniformave dhe këpucëve të reja për punonjësit e departamentit teknik në Parkun Kombëtar Pelister.

11.12.2023

Për një kohë të gjatë punonjësit e departamentit teknik në Parkun Kombëtar Pelister nuk kanë marrë uniforma. Falë mbështetjes financiare nga fondi i natyrës Prespa – Ohër (PONT), janë siguruar mjete financiare dhe janë blerë uniforma dhe këpucë të reja për punonjësit e sektorit teknik në parkun kombëtar Pelister.

   

Posted in

Dorëzimi i projektit i mbështetur nga Programi INTERREG IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Greqi – Maqedonia e Veriut 2014-2020

08.12.2023

Më datë 07.12.2023 në Parkun Kombëtar Pelister, u dorëzua projekti i mbështetur nga Programi INTERREG IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Greqi – Maqedonia e Veriut 2014-2020, në të cilin Shoqata e Krishterë Rinore – Selanik/YMCA Selanik, Organizata Kombëtare Greke e Turizmit/GNTO dhe Parku Kombëtar JU Pelister – Manastir.

Aktivitetet e ndërtimit të parkut të aventurës janë realizuar nga kompania Balkan-Net Logistics Bitola.

Konkretisht bëhet fjalë për realizimin dhe përfundimin e projektit “Ndërtimi i parkut adrenalin për të rritur dhe për fëmijë, dhe Via Ferrata dhe Zip Line”, Lokacioni “Parku Kombëtar Pelister” brenda një periudhe 12 mujore.

Në pritjen teknike morën pjesë ekipi i Parkut Kombëtar i udhëhequr nga drejtori Malic Sesmedini, menaxheri i projektit Milço Duli, inxhinieri mbikëqyrës Vladimir Jovevski, së bashku me përfaqësues nga kompania kontraktore Balkan-Net Logistics Bitola. Është bërë inspektimi në të 4 lokacionet dhe është konstatuar se të gjitha aktivitetet me marrëveshje të ndërsjellë janë realizuar plotësisht.

   

Mbetet deri në fund të këtij viti për të mbyllur pjesën financiare të projektit, i cili financohet plotësisht nga Bashkimi Evropian.

Me gëzim të madh, dëshirojmë të informojmë publikun Manastir se me ardhjen e muajve të pranverës të vitit të ardhshëm, Manastirët, por edhe i gjithë rajoni e më gjerë, do të mund të argëtohen dhe rikrijojnë në këto lokacione atraktive.

Posted in

Faleminderit për dhurimin e vlefshëm të një automjeti për Parkun Kombëtar Pelister nga Fondacioni Natyror Prespa Ohër (PONT)

06.12.2023
Me emocionet dhe mirënjohjen më të sinqertë, pranojmë dhurimin tuaj të vyer të një automjeti për Parkun Kombëtar Pelister nga Fondacioni Natyror Prespa Ohër (PONT).
Kjo makinë do të luajë një rol të rëndësishëm në lehtësimin e aktiviteteve tona dhe do të na mundësojë të arrijmë qëllimet tona më mirë dhe më efikase. Mbështetja juaj do të thotë shumë për ne dhe ne e vlerësojmë përkushtimin tuaj për punën tonë.
Posted in

Punëtoria për Harmonizimin e praktikave të menaxhimit të pyjeve të përcaktuara në planet pyjore për njësinë pyjore “Vrtushka” me planin e menaxhimit të PK Pelister

05.12.2023

Punëtoria për Harmonizimin e praktikave të menaxhimit të pyjeve të përcaktuara në planet pyjore për njësinë pyjore “Vrtushka” me planin e menaxhimit të PK Pelister.

Një analizë të temës i bëri Prof. Nikolço Velkovski nga Fakulteti i Pylltarisë dhe prof. Sllavço Hristovski nga PMF-biologji, i cili këtë aktivitet e ka zhvilluar në njësinë pyjore Vrtushka, reparti 20 a.

Pjesa e parë trajtoi rivitalizimin e pyjeve dhe plantacioneve pyjore të degraduara nëpërmjet aplikimit të praktikave të pranueshme mjedisore dhe u përfundua me sukses me fokus përmirësimin e cilësisë së ekosistemeve pyjore.

 

         

 

Pjesa e dytë kishte të bënte me drurin e ngordhur të pyjeve i cili luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e diversitetit biologjik dhe rëndësinë e ekosistemeve në menaxhimin e pyjeve. Është një pjesë e rëndësishme e ekosistemeve, duke përfaqësuar një habitat natyror dhe një burim jete për shumë specie.

Pjesëmarrësit e punëtorisë shkëmbyen ide dhe përvoja, zhvilluan propozime për projekte dhe veprime që mund të zbatohen në të ardhmen për rivitalizimin e gropave dhe pyjeve të degraduara. Ata gjithashtu shqyrtuan burime të mundshme financiare dhe partneritete për të mbështetur këto iniciativa, për të siguruar zbatimin e suksesshëm të tyre në zona të tjera të mbrojtura.

Pjesëmarrës: Parku Kombëtar i Galiçicës, Parku Nacional i Mavrovës, Parku Nacional Shar Planina, Komuna e Resnjës-ZP Park Ezerani, Inspektorati Shtetëror i Pyjeve dhe Gjuetisë, Drejtori i Parkut Kombëtar Pelister dhe punonjës të UNPP-së.

Posted in