Punëtoria për Harmonizimin e praktikave të menaxhimit të pyjeve të përcaktuara në planet pyjore për njësinë pyjore “Vrtushka” me planin e menaxhimit të PK Pelister

05.12.2023

Punëtoria për Harmonizimin e praktikave të menaxhimit të pyjeve të përcaktuara në planet pyjore për njësinë pyjore “Vrtushka” me planin e menaxhimit të PK Pelister.

Një analizë të temës i bëri Prof. Nikolço Velkovski nga Fakulteti i Pylltarisë dhe prof. Sllavço Hristovski nga PMF-biologji, i cili këtë aktivitet e ka zhvilluar në njësinë pyjore Vrtushka, reparti 20 a.

Pjesa e parë trajtoi rivitalizimin e pyjeve dhe plantacioneve pyjore të degraduara nëpërmjet aplikimit të praktikave të pranueshme mjedisore dhe u përfundua me sukses me fokus përmirësimin e cilësisë së ekosistemeve pyjore.

 

         

 

Pjesa e dytë kishte të bënte me drurin e ngordhur të pyjeve i cili luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e diversitetit biologjik dhe rëndësinë e ekosistemeve në menaxhimin e pyjeve. Është një pjesë e rëndësishme e ekosistemeve, duke përfaqësuar një habitat natyror dhe një burim jete për shumë specie.

Pjesëmarrësit e punëtorisë shkëmbyen ide dhe përvoja, zhvilluan propozime për projekte dhe veprime që mund të zbatohen në të ardhmen për rivitalizimin e gropave dhe pyjeve të degraduara. Ata gjithashtu shqyrtuan burime të mundshme financiare dhe partneritete për të mbështetur këto iniciativa, për të siguruar zbatimin e suksesshëm të tyre në zona të tjera të mbrojtura.

Pjesëmarrës: Parku Kombëtar i Galiçicës, Parku Nacional i Mavrovës, Parku Nacional Shar Planina, Komuna e Resnjës-ZP Park Ezerani, Inspektorati Shtetëror i Pyjeve dhe Gjuetisë, Drejtori i Parkut Kombëtar Pelister dhe punonjës të UNPP-së.

Posted in