Обична бука – Fagus sylvatica L.

Обична бука – Fagus sylvatica L.

Обичната бука e вид на широколисно дрво од фамилијата Fagaceae. Таа е најраспространет вид во Македонија. Обичната бука преферира региони што имаат благи зими и не толку топли лета. Во нашата земја тие се ограничени на планинските предели и е многу застапена на Пелистер. Обичната бука е листопадно дрво со мазна, сива кора. Лисјата се цели или делумно назабени, од 5-15 cм долги и 4-10 cм широки. Плодот е мал, остар и аглест, долг 10-15 мм. Тој содржи висок процент на танин.