Velosipedska 33 km

Gjatesia totale : (Македонски) 33 KM


Pikënisje:


Lartësia e pikës fillestare:


Pika përfundimtare:


Lartësimi i pikës përfundimtare:


Koha mesatare për të kaluar turneun:


Vështirësi në turne:

(Македонски) Галерија