Algat

Algat

Algat diatome

Diatomet (algat silikate) janë organizma njëqelizorë, fotosintetikë, eukariotikë, që ekzistojnë në një larmi habitatesh ujore dhe të lagështa. Ato mund të gjenden në habitatet e ndryshme si burimet, përrenjtë, lumenjtë, pellgje, kënetat, liqenet dhe ekosistemet detare. Ato shpesh banojnë në ligatinat siç janë shkëmbinjtë e lagësht, myshqet, tokën dhe madje edhe shpellat. Qeliza është e mbështjellë me forca të blinduara silikate (frustula) e cila ka një formë dhe zbukurim specifik.

Sipas hulumtimit më të fundit mbi Pelisterin, janë regjistruar 321 taksonë diatomike. Nga këto, 16 taksonë kanë karakteristika morfologjike të ndryshme nga speciet e njohura deri më tani në literaturën e disponueshme taksonomike.