Gjitarët

Gjitarët

Numri i përgjithshëm i llojeve të gjitarëve në NP Pelister është 47, i përcaktuar nga të dhënat në literaturë dhe hulumtimet në terren. Kjo shifër përfaqëson rreth 53% të numrit të përgjithshëm të specieve gjitarësh në vend. Shumica e të dhënave ekzistojnë për gjitarë të mëdhenj, pasi ato ishin objekt i hulumtimeve të kryera në zonë, si pjesë e disa projekteve në periudhën 2009-2018. Nga speciet totale të regjistruara, 3 janë të reja për Pelister, të cilat nuk gjenden në literaturë: Myotis myotis, Pipistrellus nathusii dhe Pipistrellus pygmaeus.

Lista e llojeve të gjitarëve të regjistruar në NP Pelister:

 

Eulipotyphia

1 Erinaceus roumanicus

2 Sorex araneus

3 Sorex minutus

4 Neomys fodiens

5 Neomys anomalus

6 Talpa caeca

7 Talpa stankovici

Chiroptera

8 Rhinolophus hipposideros

9 Myotis myotis

10 Myotis blythii

11 Myotis mystacinus

12 Vespertilio murinus

13 Pipistrellus pygmaeus

14 Pipistrellus kuhlii

15 Pipistrellus nathusii

16 Hypsugo savii

17 Nyctalus leislerii

18 Miniopterus schreibersii

Lagomorpha

19 Lepus europaeus

Rodentia

20 Sciurus vulgaris

21 Myodes glareouls

22 Chionomys nivalis

23 Microtus felteni

24 Microtus subterraneus

25 Apodemus sylvaticus

26 Apodemus flavicolis

27 Rattus rattus

28 Spalax leucodon

29 Muscardinius avellanarius

30 Dryomys nitedula

31 Glis glis –

 

Carnivora

                 

32 Ursus arctos

33 Canis lupus

                   

34 Lynx lynx balcanicus

35 Canis aureus

36 Vulpes vulpes

37 Mustela nivalis

38 Mustela putorius

39 Martes foina

40 Martes martes

41 Meles meles

42 Lutra lutra

43 Felis silvestris

 

Artiodactyla

                             

44 Sus scrofa

45 Capreolus capreolus

46 Cervus elaphus

47 Rupicapra rupicapra balcanica