Мониторинг со фото замки

Мониторинг со фото замки

Активноста е во рамките на проектот “Оперативен план 2021-2023”, финансиран од фондацијта Prespa Ohrid Nature Trust – PONT