МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Потпишан е МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА од страна на Директорот на Националниот парк Пелистер Осман Шукриу и директорот на Државен инспекторат за шумарство и ловство Џемаиљ Јусуфи