(Македонски) Новости

Дата на обајава  17.08.2023

          С О О П Ш Т Е Н И Е            

Јавната Установа Национален парк Пелистер – Битола ги известува Откупувачите и Собирачите на боровинки дека бербата на боровинки за 2023 година ќе започне на 18 август.            

Собирачите на боровинки треба да се придржуваат кон следниве услови: 

– со себе да ја носат легитимацијата и да имаат набавено маркица за собирање за 2023 г., а доколку немаат легитимации истите да ги набават во дирекцијата на НП Пелистер; 

          – плодовите да ги собираат само ако се со оптимална зрелост и да не ги оштетуваат со механички средства (косење, сечење, корнење и сл.).  

За лицата затекнати на теренот без дозвола за собирање и пред дозволениот почеток на бербата, и кои нема да се придржуваат на погоре наведените правила, согласно Законот за шуми и Законот за заштита на природата, следува висок из­нос на глоба.  

Контролата на теренот ќе ја вршат овластени лица од НП Пелистер, Шумската и редовната полиција, и ќе се поднесуваат пријави, и ќе се покренуваат судски постапки. 

Се известуваат и Откупувачите дека пред да започнат со откуп на теренот (откупните пунктови околу НП Пелистер), тие мора да имаат потпишан договор со НП Пелистер, доставени списоци на ангажирани возила со регистерски таблички, и да имаат претходно прибавена дозвола за откуп од Министер­ството за животна средина и просторно планирање. 

Архивирано Соопштение- Боровинки

Дата на обајава  17.07.2023

Од 17 јули важи Одлуката на Владата за забрана за движење во шуми 👇
“Владата, на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ги задолжи корисниците, односно стопанисувачите со државни шуми, согласно Законот за шумите, да прогласат забрана за движење во шумите, по добиена претходна согласност од надлежното министерство, што ќе се операционализира од утре, 17 јули 2023 година (понеделник).
Забраната важи и за движења во националните заштитени подрачја Јасен, Маврово, Попова Шапка и Пелистер. На подрачјето на Водно каде нема забрана за движење, се предвидени редовни контроли”

Дата на обајава  05.10.2022

Националниот парк Пелистер ќе добие Aвантуристички парк

Повеќе на  zelenaberza.com

Повеќе на apla.mk

Повеќе на nezavisen.mk

Дата на обајава 30.08.2022

Оглас  набавка  возила

Одлука јавна набавка

TD1-PREVEN-T-NP Pelister-30. 08. 2022

Letter_invitation_tender_PalmaShop

Letter_invitation_tender_MidaGrandMotors_FordMacedonia

Leter_invitation_tender_LadrusLadaMakedonija

PREVEN-T TD1 _list_simp_en

 A_PREVEN-T_TD1

PREVEN-T TD1 c2_contractnotice_simp_neg_en

PREVEN-T TD1 c4b_itt_en

B_PREVEN-T_TD1

PREVEN-T TD1 c4o2_lefind_en

PREVEN-T TD1 c4o3_lefcompany_en

PREVEN-T TD1 c4o4_lefpublic_en

PREVEN-T TD1 c11_provfinalaccept_en

PREVEN-T TD1 c4c_contract_en

PREVEN-T TD1 c4d_specialconditions_en

PREVEN-T TD1 c4e_annexigc_en

PREVEN-T TD1 c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en

PREVEN-T TD1 c4g_annexivfinoffer_en

PREVEN-T TD1 c4o1_fif_en

C_PREVEN-T_TD1

PREVEN-T TD1 c4j_admingrid_en

PREVEN-T TD1 c4k_evalgrid_en

D-PREVEN-T_TD1

PREVEN-T TD1 a14a_declaration_honour_procurement_en

PREVEN-T TD1 c4l_tenderform_en