Обележување на хабитатни и матичњаци (семењаци) дрвја, едукација и тренинг.

Обележување на хабитатни и матичњаци (семењаци) дрвја, едукација и тренинг.

Обележување на хабитатни и матичњаци (семењаци) дрвја, едукација и тренинг.
Проф. Славчо Христовски (Природно математички факултет – УКИМ)
Проф. Николчо Велковски ( Шумарски факултет- УКИМ)