Националниот парк Пелистер ја спроведе МЕТТ 4 алатката

Националниот парк Пелистер ја спроведе МЕТТ 4 алатката

Националниот парк Пелистер ја спроведе МЕТТ 4 алатката (METT-Management Effectiveness Tracking Tool – Алатка за следење на ефективноста во управувањето со заштитените подрачја) со Советот на засегнатите страни