директорот на ЈУНПП Осман Шукриу потпиша договор со фирмата изведувач на Адреналинскиот парк4