Обележување на хабитатни и матичњаци дрвја, едукација и тренинг1