Toka

Tokat


Përmes bashkëveprimit të faktorëve topografikë dhe klimatikë, si dhe jetës së egër në Parkun Kombëtar Pelister, ekzistojnë tre lloje kryesore të dheut: (a) humus-silikat; (b) cambisols; dhe (c) brunipodzols, cambisols kafe. Në zonën e tejmbushur me bimë pyjore, d.m.th. pyjet e lisit, ahut dhe molika malore, tokat pyjore kafe me disa varietete ose në faza të ndryshme evolucionare janë të pranishme. Tokat humus-silikate ndodhen në zonën malore dhe para-malore, dhe më rrallë në zonën pyjore. Tokat nëntokësore kafe janë të rralla dhe të pranishme në zonën para-malore në vendet e mbingarkuara me molika.