Në lidhje me projektin

Projekti është unik dhe inovativ në thelbin e tij duke promovuar trashëgiminë natyrore përmes zhvillimit të hartës së përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe lidhjes me produktet turistike pranë zonës së mbrojtur “Pelister”. Zhvillimi i zonave të mbrojtura, nga pikëpamja territoriale dhe sistematike, ka një rol të rëndësishëm në strategjitë e zhvillimit të shtetit dhe komunave, si nga faktorët e prodhimit ashtu edhe nga faktorët territorialë.