Насоки и патеки на Пелистер

Патната инфраструктура вклучува три главни патишта и тоа

Битола – Трново – Магарево  (крак кон Голема ливада - Ротино) - Информативен центар - Хотел Молика,

Кажани – Маловишта и

Информативен центар - Палиснопје - Цапарска пресека - Ловечка куќа - Антена -  Големо Езеро.

Исто така има и голем број на патишта кои се користат за шумарски потреби.

 

directions