Персонал

Амет Аџиу - Директор

Томислав Петров - Раководител на одделение за мелиорација и заштита на флората и фауната

Стеванка Пројчевска - Советник за заштита и мониторинг на флората и фауната

Иљо Стерјовски - Ренџер - Овластен чувар во заштитено подрачје

Ванѓел Мачовски - Овластен чувар во заштитено подрачје

Ѓорѓи Палигора - Овластен чувар во заштитено подрачје

Коле Трајчевски - Овластен чувар во заштитено подрачје

Кире Гашовски - Овластен чувар во заштитено подрачје

Тони Толевски - Шумарски работник

Јани Стерјовски - Шумарски работник

Науме Наумовски - Шумарски работник

Васко Человски - Шумарски работник

Пеце Цветановски - Раководител на одделение за економски, правни и општи работи.

Владимир Василевски - Советник - Комерцијалист

Неда Бончаноска - Советник - Овластен сметководител

Дана Пандаревиќ - Самостоен референт за административна поддршка

Елена Тановска - Самостоен референт - Благајник

Пеце Цветановски - Службено лице задолжено за слободен пристап до информации од јавен карактер, Јавна установа Национаелн парк Пелистер - Битола, ул. Виенска бр. 14, 7000 Битола, телефон 047 233 464, мобилен 071 348 039, е-маил: np.pelister@yahoo.com

Шејме Бичаковска - Административна поддршка

Татјана Новаковиќ - Советник за сообраќајни решенија

Васко Василевски - работник